دوره آموزش پیشرفته Dot Net Framework

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش پیشرفته Dot Net Framework


پیش نیاز دوره: برنامه نویسی #C پیشرفته و Entity Framework

سرفصل دوره:

معرفی ویژگی های جدید زبان سی شارپ2 و 3.5

اپراتورهای پایه ی Linq

 سریال سازی و جریان ها( Streams و Serialization)

رمزنگاری، فشرده سازی وکدگذاری (Encoding,compress,Cryptography )

انعکاس ( Reflection)

مروری بر تکنیک های ADO.NET ، SqlDataAdapter ، SqlDataReader ، Linq to Sql

تکنیک Linq to Sql و معرفی OrMapper ها

ADO.Net Entity Framework و ویژگی های جدید آن در .Net 4.0

تراکنش ها و مدیریت همزمانی ( Concurrency)

 XMLReader

XMLDocument

مدیریت استثناها ) Exception Handling)

 Linq To XML

لایه ی Data Access

لایه ی نمایش ( Presentation)

لایه ی Business

اطلاعات شبکه

سرویس ها ( winService)

باگ زدایی پیشرفته Advanced Debugging))

معرفی WCF

 MSMQ

معرفی WPF

معرفی WF

برنامه نویسی چند نخی (Multi Threading)

برنامه نویسی موازی ( Parallel Programming)

ویژگی های جدید در (سی شارپ) C# 4.0

تنظیمات Typed

T4، انجام تست واحد ( Unit Testing) ،گزارش گیری ( Reporting) و Caching