Java Hibernate Framework


Java Hibernate Framework


 پیش نیاز ها : آشنایی با دوره Design Pattern

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی فریم ورک هایبرنت (Hibernate)

اهداف دوره : Hibernate Framework & Application by Database

سرفصل دوره: 

        طراحی فریم ورک Hibernate

           مقدمات Hibernate

           بررسی Database

           تغییرات مورد نیاز داده ای

           شناسایی کلاس داده ای


       Hibernate Framework :


               XML Config

               Map

               Relation Map

               Entity Map

               Session Factory  

               بهینه سازی داده ای

               انتقال داده ها بصورت سبک

               انتقال داده ها بصورت ترکیبی

               Access Property

               Transient, Temporal, Formal

               Saving, Retrying, Modifying

               Life cycle

               Add, Remove

               HQL

               Cache  داده ها

               Query, Managed Query

               Lazy load

               Paging

               Restrictions

               Joins

               Build

               پکیج نمودن برنامه

               انتقال بر روی Application server