آموزش مدیریت و راه اندازی SharePoint

سرفصل و محتوای دوره ی آموزش مدیریت و راه اندازی  SharePoint

هدف این دوره: مدیریت و راهبری شیرپوینت یک دوره حیاتی و کاربردی برای متولی شیرپوینت در هر سازمان است، هر سازمانی برای راه اندازی این پرتال سازمانی، نیاز به یک راهبر یا مدیر نرم افزار خواهد داشت.

سرفصل این دوره:

 

 Introducing SharePoint

Evaluating the Features of SharePoint      

Preparing for SharePoint      

Installing SharePoint      

Advanced Installation of SharePoint      

Creating a SharePoint Intranet

Perform Initial Farm Configuration      

Configuring the SharePoint Logical Structure      

Exploring the SharePoint Web Application and Physical Architecture      

Administering and Automating SharePoint

 Configuring Central Administration      

Administering SharePoint from the Command Line      

Automating SharePoint Operations with Windows PowerShell      

Configuring Content Management 

Optimizing Content Storage and Access      

Managing Site Content Types and Site Columns      

Configuring the Managed Metadata Service      

 Configuring Authentication

Understanding Classic SharePoint Authentication Providers      

Understanding Federated Authentication      

 Securing Content

Administering SharePoint Groups      

Implementing SharePoint Roles and Role Assignments      

Securing and Auditing SharePoint Content      

 Managing SharePoint Customizations

Customizing Microsoft SharePoint      

Deploying and Managing Features and Solutions      

Configuring Sandboxed Solutions      

Configuring and Securing SharePoint Services and Service Applications

 Securing the Enterprise SharePoint Service      

 Securing and Isolating Web Applications      

 Services and Service Applications      

User Profiles and Social Networking

 Configuring User Profiles      

 Implementing SharePoint  Social Networking Features      

Administering and Configuring SharePoint Search

 Configuring Search      

 Refining Search      

Implementing Office Web Apps

 Implementing Business Connectivity Services      

 Configuring Excel Services      

 Understanding PerformancePoint Services      

 Implementing InfoPath Forms Services      

 Implementing Visio Services Features      

 Implementing Access Services      

Implementing Office Web Apps      

Installing and Upgrading to SharePoint

 Installing SharePoint Servers and Farms      

 Upgrading to SharePoint      

 Evaluating Installations and Upgrades      

 Configuring SharePoint Operational Settings      

Updating SharePoint      

Implementing Business Continuity

 Protecting and Recovering Content       

 Working with Backup and Restore for Disaster Recovery      

Implementing High Availability Solutions      

Monitoring and Optimizing SharePoint Performance

Monitoring Logs      

  Configuring SharePoint Health Analyzer      

  Configuring Usage Reports and Web Analytics      

Monitoring and Optimizing SharePoint Performance      

  


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده