آموزش Reporting Services در SQL Server 2017

تا ۲۵ اسفند فرصت دارید که کلاسهای ترم بهار و تابستان ۱۴۰۱ را با ۲۳٪ تخفیف ثبت نام کنید

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش گزارش سازی با ابزار Reporting Services


مدت دوره: 36 ساعت

پیش نیاز دوره :دوره‌ آموزش Queryنویسی در محیط MS SQL Server 2017

هدف دوره : آموزش نحوه استفاده از ابزارReporting Services در SQL Server 2017 برای طراحی و ایجاد انواع گزارشات و مقایسه این ابزار با ابزارهای Stimulsoft & Crystal Report

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

سرفصل دوره:

(Introducing SQL Server Reporting Services (3:30h   

What is SSRS           

Reporting Services Architecture          

Reporting lifecycle          

Working with SSRS Configuration Tool          

Report Manager, Report Server          

(Creating reports (5h  

Data sources         

Datasets         

Filter data         

Parameters         

Group and aggregate data         

Sort data         

Creating basic report         

Tablix Report         

Matrix Report         

ListReport         

Matrix vs. table vs. tablix vs. listReport         

 (Creating Chart reports(6:30h

Area Charts         

Bar Chart         

Data Bars         

Column Charts         

Line Chart         

Pie Charts         

Polar Charts         

Range Charts         

Scatter Charts         

Shape Charts         

Sparklines         

Stock Charts         

Map report         

TreeMap Chart New         

SunBurst Chart New         

         (Indicators (30 min

         (Advancing Chart Design (1:30h

Colors         

Scales         

Series         

         (Advancing Map Design (1:30h

Map Layers         

Map Elements         

Custom Point         

         (Special Reports (2h

Subreport         

Drilldown Report         

Drillthrough Report         

Nested data regions         

 (Expressions (2h

Visual Basic Functions

Math Functions         

  Data Functions         

String Functions         

 Lookup         

 LookupSet         

 Conversion Functions         

 Decision Functions         

Report Functions

Sum         

RowNumber         

Custom Functions

(Manage Reports (2 h

Data sources         

Datasets         

Parameters         

Resources         

Configuring And Viewing  a Cache Report         

Configuring And Viewing  a Snapshot  Report         

Report history         

Link Report         

  

(Administration Reporting Service (6h

Subscriptions         

  Creating Standard Subscriptions         

  Creating Data-Driven Subscriptions         

Delivery         

Schedules         

Reporting Services Data Alerts         

Mobile Template New         

Manage Security         

Two Parts to Reporting Services Security         

  Securing Access to Reports         

Data Source Security         

(Programming Reporting Services (2 h

The Many Reporting Services APIs         

Integrating Reporting Services into Applications using URL Access         

Using the Reporting Services Web Service         

Report Builder

(Overview Power BI (3:30h