" مرجع شاخص های کلیدی عملکرد سازمان" منتشر شد

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۷/۳/۱۹  


کتاب جدید استاد بابک پیروز موءلف اولین کتاب فارسی کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری، با عنوان "مرجع شاخص های کلیدی عملکرد سازمان" با تعریف صدها عنوان KPI در همه زمینه های فعالیت سازمان به چاپ رسید.

این کتاب نفیس را با 10 درصد تخفیف از فراتر از دانش تهیه فرمایید.