دوره آموزش Applied Big Data Fundamentals


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
Applied Big Data Fundamentals 15 جلسه 45 ساعت یکشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
سه شنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ 6,700,000 تومان مهندس حسن احمدخانی آنلاین -

سرفصل و محتوای دوره مفاهیم بنیادی و کاربردی در تحلیل کلان داده با روش های مدرن

Distributed ingestion, storage and processing with modern data stack 


معرفی و هدف دوره :

در دوره آموزشی مفاهیم بنیادی پردازش و مدیریت کلان داده ها، ابزار ها و تکنیک های مدرن جمع آوری، آماده سازی، پاکسازی، تحلیل و مدیریت داده های کلان بررسی خواهند شد.

هدف این دوره آموزشی پرداختن به مباحث پایه ای در حوزه ابزارها و روش های توزیع شده جهت احراز نیازمندی های مشاغل Data Engineer، Data Scientist و Analytics Engineer و همچنین پوشش مطالب بنیادی کلان داده جهت احراز نیازمندی های لازم برای مشاغل Platform Engineer و Data Administration می باشد.

در پایان دوره انتظار میرود دانشجو علاوه بر شناخت کلان داده و چالش های آن، درک کاملی از تکنیک ها و ابزارهای اصلی و پایه ای جمع آوری، پردازش و نگهداری داده های کلان پیدا کرده و بتواند از ابزارهای مربوطه جهت انجام فعالیت های لازم در حوزه مهندسی، تحلیل و علم داده استفاده کند.

در این دوره یک پروژه در مقیاس نیازمندی ها و چالش های محیط های عملیاتی بر مبنای مباحث مطرح شده در سرفصل ها تعریف خواهد شد و اجرای این پروژه در فرآیند دوره خواهد بود.

 

:Course content at a glance

Big Data, distributed storage and distributed processing concepts – 1.5 hours

Data lake, Lakehouse and Streamhouse concepts and challenges – 1.5 hours

Distributed storage with Hadoop HDFS – 5 hours

Distributed storage with MinIO – 6 hours

Distributed storage and processing with ClickHouse – 7 hours

Data ingestion with Apache NiFi – 5 hours

Distributed processing on data lake and lakehouse with Trino - 5 hours

Distributed processing on data lake and lakehouse with Spark and Spark SQL - 8 hours

Kafka and streaming fundamentals – 6 hours


 


طول دوره : 45 ساعت

مشاهده رزومه استاد

پیش نیاز دوره : تجربه کار با یک RDBMS - آشنایی با یک زبان برنامه نویسی - آشنایی اولیه با سیستم عامل لینوکس  :Course content, details

      Big Data, distributed storage and distributed processing concepts – 1.5 hours

    Big data definition

    Distributed storage definition and challenges

    Distributed processing definition and challenges

    NoSQL data bases focus area

    Big data platforms focus area

    Big data in AI era

    What is modern data stack?

    How to modernize our data platform and keep it up to date?

    big data processing at scale, lesson learned      Data lake, Lakehouse and Streamhouse concepts and challenges – 1.5 hours

    Data lake definition and limitations

    Data lakehouse definition and features

    Streamhouse definition, features and challenges

    Data pipelines and modern data pipeline features


       Distributed storage with Hadoop HDFS – 5 hours

    Apache Hadoop architecture and components

    HDFS cluster deployment

    Working with Hadoop HDFS

    Small files issue in HDFS

    HDFS erasure coding

    HDFS balancing, HDFS federation, quota, rack awareness, …

    HDFS tip and tricks


       Distributed storage with MinIO – 6 hours

    Object storage vs block storage vs file storage

    Object storage platforms use cases

    AWS S3 compatible object storages

    MinIO architecture and components

    MinIO vs S3 vs Apache Ozone vs Ceph

    MinIO cluster deployment

    Working with MinIO

    MinIO Command Line

    Lifecycle Management

    Object Retention

    Replication and EC

    Buckets and bucket notifications

    Users and quotas


       Distributed storage and processing with ClickHouse – 7 hours

    Distributed OLAP engines

    Pinot vs Druid vs ClickHouse

    ClickHouse cluster components

    ClickHouse cluster deployment

    Data modeling: features and limitations

    Working with ClickHouse and CH SQL review

    Data types

    Sharding and replication strategy in ClickHouse

    Table engines

    User management and roles

    Partitioning and ordering tip and tricks

    ClickHouse best practices


       Data ingestion and integration with Apache NiFi – 5 hours

    NiFi use cases and data ingestion with NiFi

    Processors and data flow design: multiple scenario and data flow

    Data ingestion into HDFS, MinIO, ClickHouse, RDBMS and NoSQL DBs

    Processor groups, remote processor groups and ports

    Custom processors

    Ingestion into lakehouse with NiFi

    NiFi registry

    NiFi best practices


  Distributed processing on data lake and lakehouse with Trino - 5 hours

    Trino architecture

    Apache Hive meta store and other meta store services for Trino

    Trino functions and SQL

    HDFS, MinIO, ClickHouse, RDBMS, Hive and Iceberg catalogs

    Trino user defined functions

    Deployment best practices

    Administration tips and tricks


        Distributed processing on data lake and lakehouse with Spark and Spark SQL - 8 hours

    Apache Spark architecture

    Spark job deployment in YARN and K8s

    Working with Spark data structures

    Reading from and writing data into HDFS, Clickhouse, MinIO, RDBMS, File, …

    Implementation of multiple scenario and developing batch jobs with Spark

    Spark user defined functions

    Spark execution plan

    Spark job and tasks monitoring

    Spark external shuffle service

    Spark parameter tuning


    Kafka and streaming fundamentals – 6 hours

    Apache Kafka architecture

    Cluster components and deployment

    Working with topic, partition, replication, producer, consumer and consumer group, …

    Message structure and message formats in Kafka

    Message ordering

    Kafka connect

    Kafka monitoring

    Kafka storage internals

    Kafka integration with HDFS, ClickHouse, MinIO, NiFi and Spark