آموزش طراحی سایت (طراحی صفحات وب)


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
آموزش طراحی سایت (طراحی صفحات وب) 10 جلسه 40 ساعت شنبه از ساعت 17:00 الی 21:00
شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ 3,042,000 تومان مهندس مژگان هاشمی آنلاین -

سرفصل و محتوای دوره آموزش طراحی وب سایت

HTML 5 , JavaScript , CSS 3 ,Bootstrap

طول دوره : 40 ساعت

پیشنیاز دوره : ندارد

مشاهده رزومه استاد

 سرفصل دوره :

·        پیاده سازی ساختار سند و آبجکت ها

o       ایجاد ساختار سند

§        HTML5 semantic markup

§        Layout container

§         SEO optimization

§        Optimize for screen readers

 

o       تعامل با کنترل های UI

§        HTML elements

§        Media controls

§        Canvas and SVG

 

o       اعمال استایل به کنترل های HTML

§        Change location of element

§        Transform

§        Show or hiding element

 

o       پیاده سازی  APIهای HTML5

§        Storage API

§        AppCache API

§        Geolocation API

 

o       حوزه آبجکت ها و متغیرها

§        Scope and lifetime of variable

§        Global namespaces

§        Leverage this keyword

 

o       ساخت و پیاده سازی آبجکت ها و متدها

§        Native objects

§        Custom objects

§        Inheritance

  

·        پیاده سازی Program Flow

o       پیاده سازی جریان برنامه

§        Expressions

§        Arrays

§        Special types of arrays

§        Advance array methods

§        Iterative control flow

 

o       مدیریت  Eventها

§        DOM events

§        Custom events

 

o       پیاده سازی مدیریت خطا

§        Try-catch-finally

§        Checking null values

 

o       پیاده سازی برنامه نویسی هم زمان

§        Bidirectional communication with web socket API

§        Dynamic webpage

§        Event by JQuery

§        Callback with anonymous function

§        this operator

 

o       ایجاد Web Worker Process

§        Web worker process

§        Web worker API

§         Limitations, timeout and intervals

 

·        دسترسی و امن سازی داده

o       اعتبارسنجی ورودی ها با استفاده از المان های HTML5

§        Input controls

§        Content attributes

 

o       اعتبارسنجی ورودی ها با استفاده از جاوا اسکریپت

§        Regular expressions

§        Built in functions

§        Code injections

 

o       استفاده از داده ها

§        Consuming JONS and XML using web services

§        XMLHttpRequest

o       Serialize و Deserialize و انتقال داده

§        Sending data using XMLHttpRequest

§         Serializing and deserializing JSON and binary data

 

·        استفاده از CSS3 در برنامه

o       استایل دهی به متون

§        Text appearance

§        Fonts

§        Alignments

§        Spacing

§        Indentation

§        Hyphenation

§        Drop shadow

 

o       استایل دهی به باکس ها

§        Appearance attributes

§        Graphic effects

§        Change elements position

 

o       ایجاد ساختار محتوای منعطف

§        Flexible box model

§        Multi column

§        Position

§        Floating

§        Exclusion

§        Grid elements

§        Regions

§        Grouping

§         Nesting

 

o       ایجاد  UIتعامل پذیر و Animated

§        CSS transition

§        3D and 2D transformation

§        media queries

§        disabling controls

 

o       یافتن المان ها با استفاده از  CSS Selectorها و JQuery

§        Element style and attribute selectors

§        Pseudo elements

§        Pseudo classes

 

o       ساختاردهی به فایل CSS با استفاده از  CSS Selectorها

§        refining elements correctly

§        Inheritance

§        important

 

·        استفاده از Bootstrap در برنامه

o       آشنایی با مفاهیم طراحی واکنش گرا (Responsive Design)

 

o       شخصی سازی

§        Sass

§        Options

§        Color

§        Components

§        CSS variables

 

o       چیدمان

§        Containers

§        Grid system

§        Columns

§        Utilities

§        Z-index

 

o       محتوا

§        Typography

§        Images

§        Tables

§        Figures

 

o       فرم ها

§        Form control

§        Select

§        Checks & Radio

§        Range

§        Input group

§        Floating labels

§        Layout

§        Validations

 

o       اجزا

§        Alerts

§        Breadcrumb

§        Buttons

§        Card

§        Dropdowns

§        List group

§        Modal

§        Nav & Tabs

§        Pagination

§        Place holder

§        Progress

 

o       آیکون ها