دوره آموزش JQuery

از 14 تا 24 اسفند از 26 درصد تخفیف شهریه برای همه کلاس ها به صورت حضوری، آنلاین یا خرید فیلم برخوردار شوید.
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دوره آموزشJQUERY

 

پیشنیاز دوره:

 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

 آشنایی با دوره Modern JavaScript

 

مشاهده رزومه استاد دوره

 

سرفصل های دوره آموزشی


Review

HTTP

HTML

CSS

CSS Selectors

 

JavaScript Review

Language Basics

var & let & const

Functions

Arrow Function

Array

Objects

Debugging

Async Programming

Callback      

Promise

async/await

 

jQuery

Introduction

?How to get

Document ready

CDN Services

jQuery as a Selector engine

jQuery for Event Handling

Working with DOM

Effects

Traversing the DOM

Advanced Selectors

Managing dynamic content

jQuery as a ajax engine

jQuery wrapped object vs. simple objects

jQuery Utilities

Introduction to plugins

Creating custom plugins

tooltip plugin

pass options to plugins

$.extend & spread operator (…)

callback

 

Using Third-Party Plug-ins

    lightbox plugin      

validation plugin

 

Introduction to JQuery UI 

Themes

Interactions

JQuery UI Widgets

 

$.getScript

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest 2

FormData

 

JQuery Data Methods