دوره جامع و پیشرفته آموزش SSAS Tabular

مدرس دوره : مهندس سینا سبزواری

از 14 تا 24 اسفند از 26 درصد تخفیف شهریه برای همه کلاس ها به صورت حضوری، آنلاین یا خرید فیلم برخوردار شوید.
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره جامع و پیشرفته آموزش Tabular SSAS(حضوری همزمان آنلاین) 11 جلسه 44 ساعت پنج شنبه از ساعت 14:00 الی 18:00
پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ 3,520,000 تومان مهندس سینا سبزواری


محتوا و سرفصل های دوره آموزشی Advanced Tabular SSASطول دوره: 44 ساعت

پیش نیاز دوره: 1 سال تجربه در حوزه مایکروسافت BI

معرفی دوره: هدف از این دوره آشنایی جامع با تمامی بخش های Microsoft SQL Server Analysis Service (Tabular) است. در ابتدا با روش های کوئری نویسی و توابع کاربردی در DAX آشنا می شویم و نکات کلیدی برای بهبود Performance اشاره و best practice ها را مورد بررسی قرار می دهیم. در انتهای این بخش سناریو بسیار کاربردی در فروش و بازاریابی و سایر حوزه ها را مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم ما نحوه مدل سازی و همچنین نحوه کارکرد SSAS Tabular را به صورت دقیق بررسی می کنیم و نحوه سناریوهای پیچیده مانند حجم های زیاد یا  Near Realtime مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین نکات مربوط به Performance, Security (RLS) and Administration مورد بحث قرار می گیرد. در قسمت سوم زبان M به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد و تمامی نکات و چهارچوب کامل آن در مثال های اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با بسیاری از توابع در بخش های مختلف در این زبان آشنا می شوید.

مشاهده رزومه استاد دوره


مشاهده دوره در نقشه راه


Comprehensive and Advance SSAS Tabular


Part 1: Analysis Service


Introduction to SSAS Tabular (16 hrs)

Microsoft Analytical Data Architecture

Installation and Configuration

Project File Structure and Database File Structure

Measure, Calculated Column & Calculated


Table Tabular Presentation Layer

Hierarchy

KPI

Translation

Perspective

Group Calculation

The Detail Row expression


Direct Query

Introduction

Direct Query limitation

Direct Query Scenario


Security  

Role Introduction

Security in Server configuration

RLS

Dynamic RLS


Scripting and Programming with SSAS Tabular

TOM Model Introduction

TMSL, C# and PowerShell in Tom Model


Partitioning, Deployment and Processing

Partitioning Strategies

Deployment Methods

Processing Concepts, Strategies and Methods


Advance SSAS Tabular

Internal Engine Internal

Introduction to DMV

Query Profiler and Extended Event

SSAS Query Plan Logical and Physical Plan

Introduction to xmSQL

Model Optimization

Hardware Selection


Part 2 : DAX (22 hrs)


Statement & Operator

EVALUATE, DEFINE

ORDER BY, START AT

VAR, RETURN

VARIABLE, COLUMN, TABLE, MEASURE

Operators


Common Functions and Fundamental Concepts

FILTER

VALUES, DISTINCT, SUMMERIZE

ADDCOLUMNS, SELECTEDCOLUMNS

IF, SWITCH

UNION, INTERSECT, EXCEPT

TOPN, TOPNSKIP

Data Lineage

Context Transition


Calculate

CALCULATE, CALCULATETABLE

Nested Calculate

All Family (ALL, ALLEXCEPT, ALLNOBLANK, ALLSELECTED, ALLCROSSFILTERED)

Relation (USERELATIONSHIP, CROSSFILTER, TREATAS)

KEEPFILTER, REMOVEFILTER


SUMMERIZECOLMNS

SUMMERIZECOLMNS

NONVISUAL

ROLLUPADDISSUBTOTAL

ROLLUPGROUP

ADDMISSINGITEMS, ROLLUPISSUBTOTAL


Table Manipulation Function

NATURALINNERJOIN , NATURALLEFTOUTERJOIN, CROSSJOIN

GENERATE , GENERATEALL, GENERATESERIES

GROUPBY, CURRENTGROUP

GENERATESERIES

FILTERS

GROUPBY, CURRENTGROUP


Aggregation & Statistical Functions

SUM, SUMX

COUNT, COUNTX, COUNTA, COUNTAX, COUNTBLANK

DISTINCTCOUNT , DISTINCTCOUNTNOBLANK

AVERAGE, AVERAGEX

MIN, MINX, MAX,MAXX

PRODUCT, PRODUCTX

MEDIAN, MEDIANX

RANKX


Math Functions

FLOOR, TRUNC, CEILING, INT, FIXED

ROUNDDOWN, MROUND, ROUNDUP, ODD, EVEN

CONVERT, INT, CURRENCY

DIVIDE, MOD

SQRT, POWER, FACT

RAND, RANDBETWEEN


TEXT Functions

COMBINEVALUES

CONCATANATE, CONCATENATEX

FORMAT

LEFT, RIGHT, MID, LEN

FIND, SEARCH

REPLACE, SUBSTITUTE, TRIM, REPT

UNICODE, UNICHAR, VALUE

TOCSV, TOJSON


Window Function

INDEX

OFFSET

WINDOWS

ORDERBY

PARTIONBY

ROWNUMBER

RANK


Time Intelligence Function

DATESYTD, TOTALYTD

STARTOFYEAR, ENDOFYEAR, NEXTYEAR, PERVIOUSYEAR

SAMEPERIODLASTYEAR

PARALLELPERIOD, DATEADD

DATESBETWEEN, DATESINPERIOD


Persian Time Intelligence Solution

YTD (Year To Date), QTD, MTD

PY (Pervious Year), PQ, PM, PW

Running Total, Moving Average

YOY (Year Over Year),WOW


Part 3: Power Query & M Language (6 hrs)


Power Query

General Setting

Transfer Column

Add Column

View


M Language Principles

Primitive Data Type

List, Record, Table

Let Expression

If Expression

Error, Error Handling

Function, each

Meta Data Handling


Functions

Access data Functions

List Functions

Record Functions

Table Functions

Other Functions