آموزش Windows Communication Foundation- WCF

سرفصل و محتوای دوره آموزش (Windows Communication Foundation )WCF 


پیشنیاز دوره: ADO.NET Entity Framework 6.0

سرفصل دوره:

 

Prerequisites in WCF

What is SOA?

SOA Principals

Introduction to WCF

What is Distributed Application

what is WCF?

Create Client Proxy Techniques

ABC of WCF

Adressing and protocols

WCF Hosting

Bindings

Binding Configuration

Contracts

Inheritance in Service Contracts

Inheritance in Data Contract

Operation Over Loading

Behaviors

Exchange Metadata Techniques

Instance Management

Service Throttling

Fault Management

Concurrency Management

Message Exchange Patterns

Security In WCF

Transaction Management

Message Queue

Msmq Binding

Tracing and Monitoring

Using SvcConfig Editor

Design a Service Layer

Restful Services & WCF Data Services

New Features in WCF 4.0 and 4.5

Durable Services