آموزش JQuery , JavaScript , Ajax ( برنامه نویسی سمت کلاینت)


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش JQuery , JavaScript , Ajax 9 جلسه 36 ساعت جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ 785,000 تومان محمدرضا جان محمدی

دوره آموزش برنامه نویسی سمت کلاینت

معرفی دوره:

دلیل اصلی محدودیت هایی که در رابط کاربری نرم افزار های تحت وب وجود دارد، سعی در کنترل ظاهر برنامه به استفاده از قابلیت های سمت سرور است، که در عمل نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. 
استفاده از کنترل های AJAX سمت سرور( مثل Telerik ,Devexpress ,MS Ajax Contorl toolkit ) برای ایجاد صفحات تا حدودی مشکل را برطرف می کند. از این رو برخی از توسعه دهندگان وب برای حل ساده ترین مسائل (مثل ساخت گرید، چارت،تب و ...) از این کنترل ها استفاده می کنند. 
استفاده از این کنترل ها مشکلاتی همچون: هزینه یاد گیری استفاده از کتنرل های مختلف، کد باز و قابل توسعه نبودن آنها، وابستگی به امکانات سرور،افت کارایی برنامه و مطلع نبودن از مکانیزم کارکرد آنها نگهداری و توسعه نرم افزار را با مشکل مواجه می کند. 
در این دوره هدف اصلی بالا بردن توانایی توسعه دهندگان وب در برنامه نویسی سمت کلاینت و استفاده از امکانات و کتابخانه های موجود سمت کلاینت برای ساخت رابط کاربری قدرتمندتری برای نرم افزار هاست که مشکلات بالا را رفع کرده اند. 
از طرفی قطعا مطلع بودن از معماری ها ، تکنولوژی های Ajax و برنامه نویسی سمت کلاینت توانایی انتخاب و استفاده از امکانات سمت سرور را برای ساخت صفحات Ajax افزایش خواهد داد.

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

سرفصل دوره:

Review

    Http

                      web server

                      web browser

                      http request

                      http response

                      HTTP Methods *

    Html

                      Standards

                      Elements,contents,Attributes

                                        id,name,class,custom attributes

                      Elements type

                                        Formating and Layouting

    Xml

                      Xml Standards

    CSS

    Caching

                      Client Side Caching

 html and css optimization     

    Javascript

    Introduction

    Javascript vs Java

    Javascript vs ECMAScript

    Why Javascript is important?

    Where to write?

                      body

                      head

    DOM

    weakly typed

    JS is OOP [prototype-based/classless/instance-based]

    variables

                      strigns *

                      Arrays

                     Undefined and Null 

    Statements

                      Arithmetic

                      boolean

    Comments

    events and event handling

    functions

    Global Variables [BAD]

   Locality and Life time * 

    Manipulating DOM

                      Accessing elements

                                           ECMA5 New features

                      Modify elements                     

      innerText vs. textContent and JavaScript Standards                                     

 Validating Forms with Javascript   

    Debuging Javascript

                      Using Firebug as a Debugger                     

                      Breakpoints

                      Conditional Breakpoints

                      console object

                      what is asserting?

    try/catch/throw

    Objects

    Object

    Date

    Math

    5 vs. Number(5)

    nvaigator

    window

    RegExp

    Timing  

    manage css

   

AJAX

    What is ajax?

    What is not ajax?

    XMLHttpRequest

    Cross browser compatibility

    POST data

    POST vs. PUT

  Set Request Headers   

Same origin/source policy                      

                      Serialization Methods

                                        XML

                                        JSON

                                        HTML Snippets

                                        XML vs. JSON vs. HTML Snippets

   

Introduction to Javascript Libraries

    JSON2

 

Jquery

    introduction

    how to get?

    document ready

    jquery vsdoc

    CDN Services

    Jquery as a  Selector engine

    sizzlejs

    Jquery for Event Handling

    Working with DOM

    Effects

    Traversing the DOM

    Advanced Selectors

    Managing dynamic content

    Jquery as a  ajax engine

    Jquery wrapped  object vs. simple objects

    Jquery Utilities

    introduction to plugins

    creating custom plugins

                      Creating Simple plugins

                       hover tip plugin

                      pass options to plugins

                      $.extend

                      callback

    Using Third-Party Plug-ins

                      lightbox plugin

                      validation plugin

    Introduction to JQueryUI

                      How to get

    Themes                   

                      Interactions

                      JQueryUI Widgets

                      JSONP

                      $.getScript

                      XMLHttpRequest

                      XMLHttpRequest level 2

 JQuery Data Methods                     

                      prototype object

 prototype chaining                     


JS OOP part 2

    factory functions

    public and private members

    global variables

    more about this keyword

                      functions are objects

                      function.bind

                      function.call

 calling global function with call back in object                     

    Data & Accessor Properties / PropertyDescriptors

 Object.defineProperty

                          value

                          writable

                          get

                          set

                        configurable   

    Parasitic Inheritance

                      Overriding Members   

    prototype object

                      prototype chaining  

    Protoypal Inheritance

                      1.inherit constuctor

    2.inherit prototype                  

                      Overriding Prototype Members

    javascript namespaces

 javascript modules   


KendoUI

    Framework

                      Templates

                                        what is a Templates engine?

                      Data Source

                                        Other Data Source Libraries

                                                         Inroduction to jaydata

    Inroduction to Kendo Ui WIDGETS

                      AutoComplete

                      Editor

                      Grid

                      Window

    Introduction to RequireJs 


Visualizing Data

                      Charts

                              Server Side Charts vs. Client Side Charts

                               Introduction to Highcharts

                      Maps

       Intoduction to Google Maps                       


Using JS libraries in non ajax based architecture 


Server side libraries vs. Client side libraries


How to choose the Right Pattern and Framework!