آموزش PHP Design Patterns

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش الگوهای طراحی PHP


پیش نیاز ها :PHP آشنایی با زبان برنامه نویسی


مخاطبین دوره علاقمندان به برنامه نویسی استاندادرد، مدیران پروژه، برنامه نویسی پیشرفته، سر تیم توسعه نرم افزار، طراحان نرم افزار


اهداف دوره : 

         آشنایی با الگوهای طراحی در محیط php

         معرفی الگو های طراحی در محیط وب

تاریخچه الگوهای طراحی

دلایل استفاده از الگوهای طراحی

توسعه بر پایه الگو های طراحی

 

سرفصل دوره:

الگوهای طراحی:

Factory

Factory Method

Abstract Factory

Prototype

Command

Interpreter

Singleton

Mediator

Visitor

Composite

Decorator

Proxy

Memento

Observe

State

Iterator

Builder

Responsibility

Strategy

Template

Adaptor

Façade

Fly Weight

Mediator