دوره آموزش پیشرفته برنامه نویسی جاوا (SE)

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی پیشرفته ی جاوا (Java SE)


مدت دوره: 30 ساعت

پیشنیاز دوره: آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا SE

هدف دوره: تسلط بر برنامه نویسی جاوا و توانایی نوشتن اپلیکیشن دسکتاپی جاوا

سرفصل دوره پیشرفته جاوا:

-I/O Stream & File

نوشتن در یک فایل

خواندن از یک فایل

کوپی فایل

Object و file


Collection & Generics-

             بررسی و مقایسه آنها

for each

نوشتن کلاس generic


Properties File-

log4j-

RegEx-

XML-

JSON-

Network-

    مفاهیم شبکه          

Socket Programming          

Object and Socket          

-DataBase

         آشنایی و نصب MySQL

         آشنایی با دستورات SQL

         JDBC

         نوشتن CRUD برای یک Entity


-Design Pattern

               آشنایی با DP

               معرفی و پیاده سازی چند DP


-Reflection

-Agile

         آشنایی با اسکرام

         توضیح مدیریت یک پروژه