دوره آموزش Hibernate Framework در جاوا

سرفصل و محتوای دوره آموزش فریم وورک Java Hibernate

ساعات دوره: 30 ساعت

پیشنیاز دوره: آموزش پیشرفته برنامه نویسی جاوا

هدف دوره: تسلط بر مفاهیم Hibernate و برنامه نویسی جاوا با ارتباط ORM به دیتابیس

مشاهده رزومه استاد

مشاهده این درس در نقشه راه

سرفصل دوره Java Hibernate:


-آشنایی با مفاهیم اولیه

                 ضرورت استفاده از ORM

                 JPA and Hibernate

-دیتابیس MySQL

             بررسی کامل DBMS

             SQL

             پیاده سازی یک دیتابیس

             آشنایی با ابزار SQLyog یا WorkBench


-معماری Hibernate Framework

                    لایه بندی معماری 

                    تشریح اجرای معماری


-اولین مثال Hibernate و بررسی جزییات آن

                    مثال XML و Annotation و بررسی آن ها


-اولین مثال Maven و بررسی آن 

                    بررسی Annotation ها


-Collection Mapping (بررسی و پیاده سازی تمام نگاشت ها)

                   One-To-One

                   One-To-Many

                   Many-To-Many


-Inheritance Mapping (بررسی و پیاده سازی تمام حالت های وراثت و بررسی معایب و مزایای هر دو روش )

             Table Per Class Hierarchy

             Table Per Concrete Class

             Tale Per Subclass

-HQL (همراه با پیاده سازی در یک پروژه )

-Criteria ( همراه با پیاده سازی در یک پروژه )