دوره Microsoft Azure DevOps

مدرس دوره : مهندس وحید فرهمندیان


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره Microsoft Azure DevOps (حضوری و همزمان آنلاین) 17 جلسه 51 ساعت شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ 3,042,000 تومان مهندس وحید فرهمندیان


دوره تخصصی آموزش Microsoft Azure DevOps


اهداف دوره :

فراگیران پس از اتمام این دوره با فلسفه DevOps آشنا خواهند شد و خواهند توانست سرور Microsoft Azure DevOps را نصب، کانفیگ و مدیریت نمایند. همچنین خواهند توانست، استراتژی های Branching را براساس نیاز خود طراحی کرده و آن را با تسک های پروژه یکپارچه نمایند. از دیگر قابلیت هایی که فراگیران پس از اتمام دوره بدست خواهند آورد، امکان طراحی و مدیریت پایپ لاین های ساخت و انتشار مختلف در کنار تولید افزونه ها به منظور شخصی سازی پایپ لاین ها براساس نیازهای پروژه و سازمان خواهد بود.


پیش نیاز دوره:

آشنایی با کدنویسی


آشنایی با سورس کنترل هامدت دوره : 52 ساعترزومه استاد دورهسرفصل دوره :


·         آشنایی با دوآپس

o       نقش فرهنگ در دوآپس

o       متدولوژی های مختلف تولید نرم افزار

o       اشتباهات رایج در مورد دوآپس

o       معرفی اصول دوآپس

·         نصب و راه اندازی Microsoft Azure DevOps

o       Single Server Installation

o       Dual Server Installation

o       Multiple Server Installation

·         مدیریت پروژه و کارها

o       معرفی بوردها

o       معرفی Process Modelها

o       مدیریت تیم ها و بک لاگ ها

o       ارتباط با اکسل برای تعریف نیازمندیها

o       شخصی سازی فرآیندها

o       مصورسازی و گزارشات

o       مدیریت تیم های بزرگ

o       یکپارچگی با Jira و Trello

·         مدیریت سورس کد

o       آشنایی با SCM

o       نحوه استفاده از TFVC با استفاده از Visual Studio و VSCode و CLI

o       نحوه استفاده از Git در VisualStudio و VSCode و CLI

o       نحوه مدیریت فایل های بزرگ در Git

o       مهاجرت از TFVC به Git

o       امنیت در TFVC و Git

o       آشنایی با فرآیندهای Code Review و Pull Request

o       استراتژی های مختلف Branching

o       اتصال به Git با استفاده از SSH

·         ساخت مداوم

o       CI/CD و IaC

o       ایجنت های ساخت

o       معرفی YAML

o       دیباگ کردن پایپ لاین

o       انواع مختلف Jobها

o       طراحی Multi-Stage Pipeline

o       طراحی پایپ لاین های ساخت برای دیتابیس

o       Cross Repository Checkout

o       استفاده از Template برای تعریف پایپ لاین با استفاده از YAML

·         آزمون مداوم

o       کیفیت و سنجه های موثر در آن

o       بدهی فنی

o       Unit Test و Integration Test و System Test

o       آزمون های Nonfunctional و Functional

o       آزمون های Manual و Automatic

o       استراتژی های لازم برای انتخاب انواع آزمون متنساب با کار

o       اجرای آزمون ها در پایپ لاین ها

o       آشنایی با Feature Flagها

o       تحلیل نتایج آزمون

·         مدیریت Artifactها

o       انواع Artifactدر Azure DevOps و مدیریت وابستگی ها

o       انتشار Artifactهای پایپ لاین ساخت

o       Upstream Source

o       انتشار Artifactها در Nuget و npm

o       معرفی DevSecOps

o       آزمون Artifactها با استفاده از Artifact Viewها

·         انتشار مداوم

o       Service Connectionها

o       پایپ لاین های انتشار

o       Release Stageها

o       Pre-Deployment Conditions و Post-Deployment Conditions

o       پایپ لاین های انتشار برای دیتابیس

o       استراتژی های انتشار مداوم

·         یکپارچگی Azure DevOps با GitHub

o       یکپارچگی پایپ لاین ها با GitHub

o       یکپارچگی بوردها با GitHub

o       معرفی GitHub Actions

·         استفاده از Test Plan

o       آزمون های اکتشافی

o       Feedback Extension

o       Test Plan، Test Suite و Test Case

o       Web UI Test با استفاده از Selenium

·         افزونه ها

o       Visual Studio Marketplace

o       UI Extensions

o       Pipeline Extensions

o       طراحی پایپ لاین های ساخت و انتشار مداوم برای افزونه ها

o       آشنایی با Decoratorها

o       اتصال به GitLab با استفاده از افزونه ها

·         مانیتورینگ، داشبورد و ویکی

o       داشبورد و ویجت های آن

o       ویکی و ساخت آن

o       Continuous Feedback

o       مانیتورینگ به کمک Splunk

·         امنیت در Azure DevOps

o       مدیریت کاربران و نقش ها

o       مدیریت مجموعه ها و Policyهای مرتبط

o       مدیریت کاربران بیرونی و دسترسی های آنها

o       مدیریت قالب های فرآیندی

o       مدیریت پروژه ها، تیم و مخازن کد

o       مدیریت ایجنت های ساخت و انتشار

·         ارتباط با Azure DevOps از طریق Rest API و CLI

o       اجزای تشکیل دهنده Azure Rest API

o       استفاده از Rest APIها با استفاده از مرورگر و   PowerShell و Postman

o       زبان WIQL

o       Azure CLI