آموزش تحلیل سیستم و نیازمندی های نرم افزار

سرفصل و محتوای دوره تحلیل سیستم و نیازمندی های نرم افزار 

(1)The difference between “theory” and “practice” is that in theory there is no difference between theory and practice, but in practice, there is

معرفی و هدف دوره : مهمترین بخش از انجام یک پروژه نرم افزاری فهم مساله ای است که سیستم برای آن تولید می شود. تا جایی که می توان گفت اگر نیازمندی‌ها را به درستی شناسایی نکنید، خوب انجام دادن بقیه پروژه، دیگر اهمیتی نخواهد داشت.

در دوره تحلیل سیستم های نرم افزاری، راهکاری روش مند برای تعریف مساله و ارائه راه حل آن به دانشجویان به صورت عملی ارائه خواهد شد. این دروره بر استفاده عملی از مفاهیم مهندسی نیازمندی ها تاکید دارد و در طی دوره چند پروژه عملی با تکنیک های آموزش داده شده بررسی و حل خواهد شد.

 در این دوره کاربردهای زبان UML  به عنوان زبان استاندارد مدلسازی جهت کار تیمی و لازمه حضور در تیم و به عنوان ابزار نمایش جواب مسأله­ای که با آن روبرو هستید را خواهید آموخت. همچنین  مبانی شیءگرا را که به عنوان نوعی نگرش برای بررسی مساله و ارائه راه حل را خواهید شناخت.

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

 در این دوره در مدت۴۲ ساعت مفاهیم زیر را خواهید آموخت.

عنوان

طول مدت(ساعت)

دوره تحلیل نیازمندی ها در یک نگاه

2

دلایل اهمیت مهندسی نیازمندی ها و تعاریف

2

تعاریف و مفاهیم

2

تکنیک های شناسایی مساله

8

مستند سازی مساله و راه حل های آن

8

تکنیک های ارائه و مستند سازی راه حل

8

نیازمندی های نرم افزاری در متدولوژی های RUP و Agile

4

مبانی تحلیل شی گرا

4

کاربرد UML در مدل سازی نیازمندی های نرم افزاری با استفاده از ابزار مدل سازی

4


 در طی دوره ۳ پروژه با مفاهیم آموزش داده شده  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.1. Edgser W. Djikstra’s “In Memoriam” for Professor Snepscheut at www.cs.utexas.edu/users/EWD/ transcriptions/EWD11xx/EWD1177.html.