آموزش Power BI


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
ساخت داشبوردهای مدیریت با استفاده از ابزار Power BI 7 جلسه 28 ساعت پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 13:00
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ 533,000 تومان بابک پیروز

سرفصل و محتوای دوره جامع آموزش نرم افزار Power BI 


Power BI چیست؟

  Power BI یک مجموعه نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل کسب و کار است. این بسته نرم افزاری مملو از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نقطه نظر تحلیل گران می باشد . با نظارت بر کسب و کار خود به کمک داشبورد های مدیریتی غنی بر روی هر نوع دستگاه (موبایل کامپیوتر لپ‌تاپ تبلت ) به سرعت پاسخهایتان را دریافت می کنید. و به راحتی با دیگر ابزارهای شرکت مایکروسافت هم خوانی داشته و می توانید به سادگی در داخل خود نرم افزار Power BI کد بنویسید.


هدف دوره:

طراحی و ساخت گزارشات Self Service BI از طریق نرم افزار Power BI و همچنین پابلیش گزارشات و نمایش در SQL Server Reporting Servcie


پیش نیاز دوره ی Power BI :

 آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و سیستم های تصمیم گیری DSS  .


سرفصل های دوره Power BI :


        Getting and Transforming Data with Power BI Desktop

 • M Query Language

  Introduction to M

  Where to Edit and Write M

  Using a Function to add a Custom Column

  Reading M

 Writing M

 Type System

  Lists and Records

  Splitting Text

  Tips for Writing M

  Error Trapping

 • Transform

Fixing Dates with the Locale Setting

  Columns - Move, Remove, Rename & Duplicate

  Splitting Columns and Extracting Text

  Merging Columns

  Filtering Rows

  Sorting

  Filtering Rows

  Remove Duplicates & Errors

  Sorting

  Replace & Fill

  Transforming Text & Numbers

  Transforming Dates

  Adding Custom & Index Columns

  Adding Custom Calculated Columns

  Adding Custom Date & Time Columns

  Grouping

  Unpivot

  Transpose

  Duplicating & Referencing Another Query

  Add Column From Examples

 • Parameter Table & Custom Functions

  Parameter Tables for Filtering

  Scrape Data from Multiple Web Pages

  Dynamic Folder Paths

  Dynamic File Paths

  Formula Firewall Errors

  Manage Parameters

      GETTING STARTED WITH DAX FOR POWERPIVOT

 • What Is DAX?
 • Where to Write DAX
 • Introduction to creating Calculated Columns
 • Introduction to Measures (Calculated fields)
 • How to write DAX
 • Operators and Operator Precedence
 • Data Types

DAX AGGREGATE FUNCTIONS IN POWERPIVOT

 • Sum, Average, Min, Count, Counta and Max functions
 • Sumx, Averagex, Minx, Countx, Countax and Maxx functions
 • Statistical functions and Sum(), Sumx() functions

      DAX FUNDAMENTAL FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Filter, Logical and Miscellaneous functions
 • All Function
 • AllExcept function
 • Calculate function
 • Calculatetable function
 • Related function
 • Relatedtable function
 • Filter function
 • IfError function
 • Distinct function
 • Earlier function

    DAX DATE AND TIME FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Date function
 • Hour function
 • Month function
 • Year function
 • Day function
 • Weekday function
 • Weeknum function

       DAX TEXT FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Concatenate function
 • Left function
 • Right function
 • Trim function
 • Substitute function

     DAX MATH AND TRIG FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Int function
 • MOD function
 • Round function
 • Roundup function
 • Rounddown function

     Power BI Desktop Visualizations

 • Creating Visualizations
 • Color Formatting
 • Setting Sort Order
 • Scatter & Bubble Charts & Play Axis
 • Tooltips
 • Cross Filtering and Highlighting
 • Visual, Page and Report Level Filters
 • Drill Down/Up
 • Hierarchies
 • Reference/Constant Lines
 • Tables, Matrices & Conditional Formatting
 • KPI's, Cards & Gauges
 • Map Visualizations
 • Custom Visuals

  Heat Map Chart

 Gantt Chart

  Bullet Chart

  Hierarchy Slicer

 • Managing and Arranging
 • Matrix
 • Table
 • Charts

  Area Chart

  Combo Chart

  Bar and Column Chart

  Multi row

  Doughnut Chart

  Funnel Chart

  Gauge Chart

  Line Chart

  Tree Map

  Waterfall chart

       Analytics pane

 • Min Line
 • Max Line
 • Average Line
 • Median Line
 • Percentile Line
 • X-Axis Constant Line
 • Y-Axis Constant Line
 • Trend Line
 • Forecasting

       Power BI report Server

 • Power BI Report Server Installation and Configuration
 • Cerate SQL Server Analysis Services (SSAS)tabular model or multidimensional cube
 • Publish Reports to power BI report Server

       Power BI Mobile Report