نقشه ی راه توسعه دهندگان NET.

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

دوره برنامه نویسی جامع سی شارپ برنامه نویسی در دیتابیس SQLServer برنامه نویسی پیشرفته #C و Entity Framework آموزش تحلیل سیستم و نیازمندی های نرم افزار کارگاه دو روزه تربیت Professional SCRUM Master دوره ی طراحی شی گرا و الگوهای طراحی در نرم افزار  برنامه نویسی به روش XP) Extreme Programming)