نقشه راه متخصصان Big Data و NoSQL

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

Web SQL Server 2019 Big Data Cluster Deployment