کارشناس تست نرم افزار

مشاهده آگهی

برنامه نویس ارشد، کارشناس Net.

مشاهده آگهی

کارشناس تحلیل داده

مشاهده آگهی

مدیر فنی تیم علوم داده

مشاهده آگهی

مسلط به کلیک ویو و SQL Server

مشاهده آگهی

برنامه نویس، کارشناس پشتیبانی نرم افزار

مشاهده آگهی