آموزش برنامه‌ نویسی شی‌گرا در #C

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Object Oriented Programming 

هدف دوره:  آشنایی با برنامه نویسی شی گرا در محیط .Net 

پیش نیاز دوره : مبانی برنامه نویسی #C

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

سرفصل دوره: 


Data Types

 • Value types       
 • Reference Types       

Array -          

Tuples-          

Collection -          

List                  

Dictionary                  

Queue                  

Stack                  

LinkedList                  

SortedList                  

SortedDictionary                  

Data Types Conversion

User Define Data Types

 • Enumeration         
 • Delegate         
 • Structure         
 • Class         
 • Interface          


Object Oriented Programming

 • Concepts of OOP       
 • Members       

Property -            

Simple Association                     

Collection Association                      

Composition                      

Aggregation                      

Indexer                       

Method -              

Parameter Passing                       

By Value                       

By Reference                       

Out                       

(Param Array(Params                       

Overloading                       

Variety in Parameters Data Types                        

     Optional Parameters                        

Static Members                        

Operators Overloading                        

Constructors                        

Default Constructor                        

Constructor methods                        

Destructors                        

Dispose                        

Finalize                        

Event -                 


Advanced OOP Features

 • Create DLL

XML Documentation

 • Abstraction
 • Encapsulation

Protection Level

Local Level

Public

Private

Internal

Protected

Internal Protected

Class Level

Public

Internal

Private

 • Inheritance

Add new item

Overloading

Overriding

Hiding

 • Polymorphism

Abstract Class

Interface

 • SOLID Principles

Single Responsibility

Open / Closed Principle

Liskov substitution Principle

Interface Segregation Principle

Dependency inversion principle

 • LINQ

  LINQ to Object

  LINQ to DataSet

  LINQ to SQL

  LINQ to Entity

  LINQ to XML

  Other Data Sources

 • Important Operands of LINQ

Select

Where

OrderBy

Skip

Take

AnyAll , Contains

First,FirstOrDefault

Count,Sum,Min,Max

 • PLINQ

ParallelEnumerable

 • ADO.NET

Connected           

Disconnected           

ORM