دوره آموزش متن کاوی با زبان برنامه نویسی Python

سرفصل و محتوای دوره ی آموزش متن کاوی با زبان برنامه نویسی Pythonطول مدت دوره : 18 ساعت


پیشنیاز دوره: دوره آموزش داده کاوی با ابزار Python

معرفی دوره:
متن کاوی کشف دانش به وسیله استخراج اطلاعات از منابع مختلف متنی است. با توجه به رشد سریع تولید متون در سازمانهای مختلف، استخراج دانش از این متون لازم و حیاتی به نظر میرسد. متن کاوی ابزاری برای تحلیل متون و استخراج الگوهای ناشناخته از این نوع از داده ها می باشد.


مخاطبین دوره: مهندسان و دانشمندان علوم داده


سرفصل دوره:

 مبانی و مفاهیم متن کاوی
 پیش پردازش متن
 مقدمه ای بر عبارات منظم
 ساخت بردار ویژگی با استفاده از کلمات متن
 رده بندی و خوشه بندی متن
 نمایش برداری کلمات و تعبیه سازی کلمات
 یادگیری عمیق در پردازش زبان طبیعی