دوره آموزش طراحی و پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در محیط MS SQL Server 2016


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد ثبت نام
15 جلسه 44 ساعت دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ 638,000 تومان پرویز آقاصادقی
11 جلسه 44 ساعت یکشنبه از ساعت 9:00 الی 13:00
سه شنبه از ساعت 9:00 الی 13:00
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶ 638,000 تومان پرویز آقاصادقی
11 جلسه 44 ساعت جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ 638,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش طراحی و پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی
در محیط MS SQL Server 2016


پیشنیاز: ندارد


Introduction to the concept of the RDBMS 

Installation of SQL Server 2016      Overview of different Services and features in SQL Server 

    Service Account      

    Authentication Modes      

    Collation settings      Working with SQL Server Configuration Manager

Working with SQL Server Management Studio

An overview of SQL Server 2012 Security and user Permissions

    Membership in a Server Role   

    Membership in a Database Role   

    Schema ownership and schema permissions   

    Specific object permissions     Physical Database Design

    Naming conventions   

    Database Ownership   

    Data files and File Groups   

    Database Transaction Log   

    Recovery Models   

    Overview of Backup & Restore and disaster recovery     Logical Database Design

    System Development Life Cycle   

    Base Data and Operational Data   

    Entities   

    Primary Key and Alternate Keys   

    Relations   

    Cardinality of the relations   

    Concept of Join   

    Implementation of one to one relationships in database and in application   

    Implementation of one to many relationships in database and in application   

    Implementation of many to many relationships in database and in application   

    Normalization / De-Normalization   Implementation of the Database Design

        Data Types   

        Exact numerics   

        Approximate numerics   

        Decimal   

        Date & Time   

        Character Strings   

        Binary data (BLOB)   

  Data Length   

  Null   

  Primary Key   

  Default   

  Identity   

  GUID   

   (( Computed Columns (Persisted vs. Non-persisted)   

   Introduction to T-SQL User Defined Functions in computed columns   

   Four laws of Referential Integrity   

   Database Diagramming   

   Check Constraints   

   Choosing between Application or Database to check the validation of Data   

   DDL Statements to CREATE / ALTER / DROP tables   

Database Scripting

Database upgrading and version control

Import and Export of Data

Introduction to SSIS packages اطلاعاتی در محیط MS SQL Server 2016