دوره آموزشی Query نویسی در SQL SERVER 2016


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد ثبت نام
9 جلسه 36 ساعت جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ 524,000 تومان پرویز آقاصادقی
12 جلسه 36 ساعت دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 524,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Querying Microsoft SQL Server 2016


پیشنیاز دوره : آشنایی با طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی در Microsoft SQLServer 


Basic syntax of the SELECT statement
Expression List  

     Predicates 

  ALL

  DISTINCT

  TOP

From

  Table

  LinkedServers

 View

 (DerivedTable and Common Table Expression (CTE

TableValued Function

  Synonym

   WHERE

   GROUP BY

    HAVING

     ORDER BY

Special topics in the simple SELECTstatement

     Casting andConversion

     Working withDate and Time data types


Getting data from more than 1 table

     INNER JOIN    

   2 tables

  3 tables

  More than 3tables

    OUTER JOIN   

    (SUBQUERY(Nested Select                

  Type I: Scalarexpression

   Type II: Columnof values

      RankingFunctions   

  ROW_NUMBER

   RANK

 DENSE_RANK

  NTILE

      Combiningresult sets  

 UNION

  INTERSECT

  EXCEPT

      Saving thequery result using SELECT INTO  


Modifying existingdata

 (INSERT(VALUES & RESULT  

  HandlingIdentity values

      UPDATE   

  Update fromexisting data

   WRITE extensionto the UPDATE command

     DELETE   

   Deletingrelated data

      OUTPUTstatement for listing modified records   

      MERGEstatement   

·      Introductionto the concept of TRANSACTION and ISOLATION  


AdvancedQuery Techniques

       Pivot &Unpivot   

       Traversing and managing a tree   

   UsingRecursive Query with CTE

   Usingthe HierarchyID data type


      AnalyticFunctions and the OVER clause   

      CUBE , ROLLUPand Grouping Sets   

     Paging Datausing OFFSET & FETCH   

       Using theSEQUENCE object instead of the identity columns   


INDEX &Query Optimization

      Index is abinary Tree   

      Binary Searchand Interval halving   

     UnderstandingQuery Execution Plans   

   SCAN

   SEEK

      LOOKUP  

       Best columns tobe indexed  

      CoveringIndexes  

       Multi-Columnindexes  

    Missing indexesand Database Engine Tuning Advisor  

     Maintainingindexes  

      (Full Text Index(FTS