دوره آموزش کوئری نویسی در SQL SERVER 2016


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه مشمول تخفیف استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش کوئری نویسی در SQL SERVER 2016 9 جلسه 36 ساعت جمعه از ساعت 15:00 الی 19:00
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ 524,000 تومان پرویز آقاصادقی
دوره آموزش کوئری نویسی در SQL SERVER 2016 12 جلسه 36 ساعت دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ 524,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Query نویسی 


پیشنیاز دوره : آشنایی با طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی در Microsoft SQL Server 


Basic syntax of the SELECT statement
Expression List  

     Predicates 

  ALL

  DISTINCT

  TOP

From

  Table

  Linked Servers

 View

 (Derived-Table and Common Table Expression (CTE

TableValued Function

  Synonym

   WHERE

   GROUP BY

    HAVING

     ORDER BY

Special topics in the simple SELECT statement

     Casting and Conversion

     Working with Date and Time data types


Getting data from more than 1 table

     INNER JOIN    

   2 tables

  3 tables

  More than 3 tables

    OUTER JOIN   

    (SUB_QUERY(Nested Select                

  Type I: Scalar expression

   Type II: Column of values

      Ranking Functions   

  ROW_NUMBER

   RANK

 DENSE_RANK

  NTILE

      Combining result sets  

 UNION

  INTERSECT

  EXCEPT

      Saving the query result using SELECT INTO  


Modifying existing data

 (INSERT(VALUES & RESULT  

  Handling Identity values

      UPDATE   

  Update from existing data

   WRITE extension to the UPDATE command

     DELETE   

   Deleting related data

      OUTPUT statement for listing modified records   

      MERGE statement   

·      Introduction to the concept of TRANSACTION and ISOLATION  


Advanced Query Techniques

       Pivot &Unpivot   

       Traversing and managing a tree   

   Using Recursive Query with CTE

   Using the Hierarchy ID data type


      Analytic Functions and the OVER clause   

      CUBE , ROLL UP and Grouping Sets   

     Paging Data using OFFSET & FETCH   

       Using the SEQUENCE object instead of the identity columns   


INDEX &Query Optimization

      Index is a binary Tree   

      Binary Search and Interval halving   

     Understanding Query Execution Plans   

   SCAN

   SEEK

      LOOKUP  

       Best columns to be indexed  

      Covering Indexes  

       Multi-Column indexes  

    Missing indexes and Database Engine Tuning Advisor  

     Maintaining indexes  

      (Full Text Index (FTS