دوره آموزش T-SQL Programming 2016


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد ثبت نام
12 جلسه 36 ساعت شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ 601,000 تومان پرویز آقاصادقی
9 جلسه 36 ساعت جمعه از ساعت 15:00 الی 19:00
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ 601,000 تومان پرویز آقاصادقی

T-SQL Programming 2016 سرفصل ها و محتوای دوره آموزش

 


SQL Server 2016 Design & Implementation پیشنیاز دوره: آشنایی با


سرفصل دوره: 

 

        TSQL statements and building blocks

        Transactions 

ACID Property

Transaction Isolation Levels

Transaction Control and Rollback

Locking & Blocking

Dirty Reads & Read Committed Snapshot

Snapshot Isolation Level

Nested Transactions

Transaction Save Points

      ( CURSOR (Record Based Data Processing

        (Stored Procedure (SP

        User Defined Functions

Scalar Functions

Table-Valued Functions

        Triggers 

DML Triggers

DDL Triggers