آموزش T-SQL Programming 2016


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش T-SQL Programming 2016 12 جلسه 36 ساعت شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ 601,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی به زبان T-SQL


پیش نیاز دوره: Query نویسی در محیط  SQL SERVER


 TSQL statements and building blocks

تراکنش ها     

     خواص ACID 

    سطوح ایزوله سازی در تراکنش ها

    کنترل تراکنش ها و RollBack آن ها 

     Locking & Blocking در تراکنش ها

     Dirty Reads & Read Committed Snapshot

     سطوح ایزوله سازی Snapshot Isolation Level ) Snapshot )

        تراکنش های تودرتو( Nested )

       Save Points در تراکنش ها

دستور Record Based Data Processing) CURSOR) در SQL Server

نوشتن SP)Stored Procedure) در SQL Server

توابع User Defined 

              توابع  Scalar 

              توابع  Table-Valued 

 Triggerها در SQL Server 

             Trigger های DML

             Trigger های DDL