آموزش T-SQL Programming 2017


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش T-SQL Programming 2017 12 جلسه 36 ساعت شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ 673,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی به زبان T-SQL


پیش نیاز دوره: Query نویسی در محیط  SQL SERVER


 TSQL statements and building blocks

تراکنش ها     

 •  خواص ACID 
 •  سطوح ایزوله سازی در تراکنش ها
 • کنترل تراکنش ها و RollBack آن ها 
 • Locking & Blocking در تراکنش ها
 • Dirty Reads & Read Committed Snapshot
 • سطوح ایزوله سازی Snapshot Isolation Level ) Snapshot )
 • تراکنش های تودرتو( Nested )
 • Save Points در تراکنش ها

دستور Record Based Data Processing) CURSOR) در SQL Server

نوشتن SP)Stored Procedure) در SQL Server

توابع User Defined 

 • توابع  Scalar 
 • توابع  Table-Valued 

 Triggerها در SQL Server 

 • Trigger های DML
 • Trigger های DDL